RetroSfera vol. 6
13-15.09.2024

Ratusz Miejski w Brzegu

Zapraszamy na szóstą edycję kultowego Festiwalu Komputerów, Gier i Konsol — RetroSfera vol. 6!

RODO

Regulamin

Dla uczestników festiwalu „RetroSfera”

  1. RetroSfera, zwana dalej Imprezą jest festiwalem oraz cyklem wystaw mających na celu poszerzanie i utrwalanie wiedzy związanej z tematyką historii informatyki, maszyn liczących, komputerów, gier elektronicznych, mechanicznych i nie mechanicznych.
  2. Organizatorem Imprezy jest Fundacja RetroSfera z siedzibą w Zespole Szkół Medycznych przy ulicy Ofiar Katynia 25 w Brzegu.
  3. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która przebywa na terenie, na którym odbywa się Impreza. Przebywanie na terenie, na którym odbywa się Impreza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w jej uczestnictwie ze wszystkimi następstwami, w szczególności wynikającymi z niniejszego regulaminu i jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  5. Utrwalanie wizerunku dotyczy:
   1. ujęć ogólnych, na których wizerunki osób stanowią jedynie szczegół całości i usunięcie ich wizerunku nie zmienia charakteru ujęcia ani też sposobu przedstawienia jego problematyki,
   2. ujęć dedykowanych, na których wizerunek danej osoby czy też osób jest elementem kluczowym takiego ujęcia, w szczególności, gdy dane osoby pozowały do ujęcia.
  6. Uczestnik Imprezy z chwilą wejścia na teren, na którym odbywa się Impreza wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację RetroSfera jego wizerunku utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronie internetowej Fundacji RetroSfera, a także na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Fundacji RetroSfera oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie wynikającym z celów statutowych Fundacji oraz w zakresie informacji o Imprezie i promocji Imprezy, a także w wytworzonych przez Fundację RetroSfera lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej), rozpowszechnianych przez Fundację RetroSfera w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalności statutowej, a także działalnością informacyjnej lub promocyjn
  7. Przebywający na terenie Imprezy prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej utrwalonego na podstawie, w sposób i w celach opisanych w pkt.6.
  8. W przypadku utrwalania, rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, tj. w przypadku, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2) a nie samej Imprezy, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda i dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO.
  9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuje się Uczestników, że:
  10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja RetroSfera z siedzibą w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25;
  11. Dane osobowe Uczestnika w postaci jego wizerunku, o którym mowa w szczególności w pkt 5 ppkt 2) przetwarzane będą w celu w celu informowania o Imprezie na stronie internetowej Fundacji RetroSfera, a także w mediach, w tym w intrenecie w mediach społecznościowych oraz publikacjach o działalności Fundacji RetroSfera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu;
  12. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
  13. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
  14. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  15. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  16. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
  18. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
  19. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie https://retrosfera.com.pl/ oraz zostanie wywieszony na Imprezie w widocznym dla Uczestników miejscu

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650).
Dołącz do nas

Subskrybuj nasz kanał. Mamy już 1930 subskrybentów!

Subskrybuj